Chirowerking

 

  • Chirowerking

Elke zondag van 14 u tot 17u stelt de leiding voor elke afdeling een boeiend programma samen. De verschillende activiteiten opsommen is onbegonnen werk maar ze worden steeds samengesteld uit de volgende parameters: fantasie, creativiteit, avontuur, groepsvorming, discussie, sport, superactief of heerlijk passief… Genoeg stof voor een steeds variërend zondagnamiddagprogramma.

Eenmaal per jaar gaat elke afdeling op weekend. De P&T overnachten 1 nacht in het eigen lokaal en de andere groepen verblijven van vrijdag tot zondag in een lokaal in de buurt van De Pinte. De leiding stuurt een mail met meer informatie wanneer het weekend er aankomt.

Tijdens de kerstvakantie is er geen Chirozondag maar wel een fantastisch kerstfeestje met cadeautjes en een feestmaal.

Dan is er natuurlijk ook het kamp. Onze kleinsten (Pinkels en Tsjoepkes) gaan slechts 7 dagen mee de datum van het kamp wordt altijd nog meegedeelt via mail. Elk jaar opnieuw zorgen wij voor 10 spetterende dagen vol boeiende activiteiten.

Dan zijn er nog enkele speciale activiteiten nl. Kluiffuif, Christus Koning…

  • Uniform

De Chiro heeft veel verschillende soorten kledij, daarom zetten we hier even op een rijtje wat wij als Chiro De Pinte belangrijk vinden.

Voor de jongste twee afdelingen (Pinkels en Tjoepkes en Speelclubs) zijn Chirokleren niet noodzakelijk omdat ze er snel uit groeien. Zij mogen dus gewoon in speelkleren komen naar de Chiro.

Voor de oudere groepen bestaat het uniform uit drie delen:

- Een beige broek of rok

- Een rode t-shirt

- Een Chirohemd of Chirotrui (blauw)

De Chirokleren kan u kopen op debanier.be of in De Banier in Gent (Hoefslagstraatje 1, 9000 Gent)

We hebben ook enkele tweedehandskleren die we verkopen aan goedkope prijzen. De verantwoordelijken zijn Charlotte en Manon. Die kan je zondag aanspreken om 17u om iets te kopen.

Deze tweedehandskleren hebben we momenteel in onze collectie. Als jullie thuis nog oude Chirokleren hebben dan mag je die altijd naar ons brengen zodat wij ze een tweede thuis kunnen geven.

  • Privacyverklaring Algemene privacyverklaring Chiro De Pinte Versie 1.0, laatst gewijzigd op 19/09/2018.

Chiro De Pinte hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy. In deze privacyverklaring krijgt u heldere en transparante informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Chiro De Pinte houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat brengt mee dat wij: •de persoonsgegevens van onze leden en hun ouders verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor we ze opgevraagd hebben. •de verwerking beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn. •uw uitdrukkelijke toestemming vragen als we die nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens van leden of hun ouders. •passende technische en organisatorische maatregelen genomen hebben om de beveiliging van de persoonsgegevens van onze leden en hun ouders te waarborgen. •geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van onze doeleinden (bv. verzekeringen, subsidies). •op de hoogte zijn van uw rechten wat uw persoonsgegevens betreft, dat we u daarop willen wijzen en dat we die respecteren. Als Chiro De Pinte zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast treden wij op als verwerkers voor Chirojeugd Vlaanderen. Zij zijn op hun beurt verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die aan ons gevraagd worden Als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen via de onderstaande contactgegevens. Chiro De Pinte Jeugdwegel 1 9840 De Pinte info@chirodepinte.be Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30 2000 Antwerpen privacy@chiro.be Chiro De Pinte verwerkt persoonsgegevens van leden en hun ouders en/of voogden voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden. Doeleinde Rechtsgrond Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Chiro De Pinte Uitvoering overeenkomst Om u via mails en uitnodigingen te informeren over onze werking Uitvoering overeenkomst Om zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor de gezondheid van de leden Uitvoering overeenkomst Om subsidies te kunnen verkrijgen van de overheid Wettelijke verplichting Voor archiefdoeleinden Gerechtvaardigd belang Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens opvragen en opslaan. •Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam •Contactgegevens: adres(sen), telefoonnummer(s), mailadres(sen) •Persoonlijke kenmerken: geslacht/gender, geboortedatum, dieetvereisten •Kenmerken eigen aan de Chirowerking: AD-nummer, afdeling, deelname aan de werking, betaling lidgeld, betaling kampinschrijving, functies binnen de groep •Gezondheidsgegevens: aandoeningen of allergieën waar we tijdens de werking rekening mee moeten houden, toestemming om vrij verkrijgbare medicatie toe te dienen Door uw kind in te schrijven in de Chiro geeft u als ouder en/of als wettelijk vertegenwoordiger van minderjarige leden toestemming voor de verwerking van de gegevens van het kind. Chirojeugd Vlaanderen verwerkt persoonsgegevens van leden en hun ouders voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden. Doeleinde Rechtsgrond 16+: om het gratis ledentijdschrift op te sturen Uitvoering overeenkomst Om subsidies te kunnen verkrijgen van de overheid Wettelijke verplichting Voor archiefdoeleinden Gerechtvaardigd belang Om zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor de gezondheid van de leden tijdens de werking Uitvoering overeenkomst Als dienstverlening voor de lokale groepen, zodat zij hun ledenadministratie op een veilige en correctie manier kunnen opvolgen Uitvoering overeenkomst Om de leden te kunnen laten verzekeren Uitvoering overeenkomst Verstrekking aan derden De gegevens die u aan ons bezorgt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: •het opmaken en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen. •de hosting van onze website. Daarnaast kan een lokale overheid gegevens opvragen binnen het kader van een subsidie- en/of veiligheidsreglement. Wij laten nooit persoonsgegevens verwerken door derden als we geen verwerkersovereenkomst met hen afgesloten hebben. Met die partijen maken we uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn. Bewaartermijn Chiro De Pinte bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze ons bezorgd zijn of dan wettelijk vereist is. Beveiliging van de gegevens We hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. •Voor de ledenadministratie stelt Chirojeugd Vlaanderen een online Groepsadministratieportaal ter beschikking. Toegang tot dat portaal wordt verleend op basis van een persoonlijke login én specifieke gebruikersrechten. Iedereen met zo’n login draagt er zorg voor dat niemand die kan misbruiken om onrechtmatig toegang te krijgen. •Iedereen die namens Chiro De Pinte aan de ledenadministratie kan, houdt zich aan de afspraken die daarover gemaakt zijn binnen de leidingsploeg. •Gegevens die op papier bijgehouden worden, zoals de medische steekkaarten, houden we bij in een aparte map waar enkel de bevoegde leiding toegang toe heeft. •Als we bepaalde gegevens digitaal opslaan, bijvoorbeeld in de vorm van een leden- of deelnemerslijst, dan gebeurt dat altijd op zo’n manier dat enkel bevoegde personen er toegang toe kunnen krijgen. Uw rechten op het vlak van uw persoonsgegevens U hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens die we van u of uw kind ontvangen hebben. Bovenaan in deze privacyverklaring staat hoe u contact kunt opnemen. Correcties of verwijderingen die wij uitvoeren, worden automatisch doorgegeven aan Chirojeugd Vlaanderen en omgekeerd. Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u daarvoor contact opnemen met ons of met het aanspreekpunt Privacy van Chirojeugd Vlaanderen. U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie. Dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Wijziging privacyverklaring Chiro De Pinte kan haar privacyverklaring aanpassen. Dat zal op deze website en via mail aangekondigd worden.